Książka stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czym mogą być literatura i sztuka dzisiaj, a co się z tym wiąże – również, krytyczne odniesienie do starego jak nowoczesność problemu końca sztuki wysokiej. Wychodząc z założenia, że mówienie o końcu sztuki jest uzasadnione, tylko jeśli rozumiemy ją jako prezentację tego, co idealne w formie uchwytnej dla zmysłów, w pracy próbowano spojrzeć na rolę twórczości i krytyki w naszym świecie, który nie jest już światem Idei w sensie heglowskim. Jako że dyskusja czysto teoretyczna w takim przypadku nie zawsze prowadzi do uchwytnych wniosków, autor zaproponował rozważenie wyżej wspomnianych problemów, posiłkując się przykładami dzieł Paula Celana, Samuela Becketta i Bruce’a Naumana, których praktyka pozwala, jego zdaniem, na sformułowanie pewnych szerszych wniosków dotyczących sensu tworzenia w epoce zwanej często postpostmodernistyczną.

Dodatkowe informacje

 • Imię Autora 1 Sławomir
 • Nazwisko Autora 1 Masłoń
 • Książka współredagowana Nie
 • Tytuł Stating the Obvious: Celan – Beckett – Nauman
 • Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
 • Miejsce wydania Katowice
 • Rok wydania 2012
 • Liczba stron 128
 • Seria Nie
 • ISBN 978-83-226-2087-8

Jedna z ważniejszych tez książki Marty Mamet-Michalkiewicz zawiera się w przeświadczeniu, że Księga tysiąca i jednej nocy poddawana jest procesowi niekończących się przekształceń. Autorka skupia się zatem na prześledzeniu owych przeobrażeń dzieła literackiego, natomiast w szerszym kontekście jej praca stanowi również studium badające trajektorie zmieniających się relacji pomiędzy kulturą Wschodu i Zachodu.

Dodatkowe informacje

 • Imię Autora 1 Marta
 • Nazwisko Autora 1 Mamet-Michalkiewicz
 • Książka współredagowana Nie
 • Tytuł Between the Orient and the Occident: Transformations of
 • Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
 • Miejsce wydania Katowice
 • Rok wydania 2011
 • Liczba stron 176
 • Seria Nie
 • ISBN 978-83-226-2024-3

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec