Od ponad 30 lat Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych (wcześniej jako: Instytut Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej wraz z Instytutem Języka Angielskiego oferuje studia na poziomie magisterskim i licencjackim w zakresie językoznawstwa, metodyki nauczania języków, tłumaczenia ustnego i pisemnego, literatury i kultury. Równocześnie prowadzi badania w coraz to nowych dziedzinach nauki. W uznaniu wysokiej jakości nauczania i badań naukowych w roku 2000 Instytut Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej uzyskał jako jeden z niewielu w Polsce Akredytację Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

Studia stacjonarne I stopnia specjalność kultura i literatura angielskiego obszaru językowego kończą się uzyskaniem przez absolwentów dyplomu licencjata. Absolwenci studiów mogą podjąć pracę zawodową albo kontynuować naukę na uzupełniających studiach magisterskich dziennych w zakresie kultura i literatura angielskiego obszaru językowego. Obok przedmiotów tradycyjnie wchodzących w skład programu nauczania filologii angielskiej, takich jak język pisany, gramatyka praktyczna czy rozumienie tekstu pisanego, plan studiów obejmuje przedmioty specjalistyczne, pozwalające dogłębniej poznać istotne aspekty badań literackich i kulturoznawstwa. Profil "kultura i literatura" zawiera więc takie przedmioty, jak: teoria literatury, teoria kultury, wstęp do Gender Studies.

Absolwenci studiów 3-letnich I stopnia mogą podjąć pracę zawodową albo kontynuować naukę na uzupełniającyh studiach magisterskich. Obok przedmiotów tradycyjnie wchodzących w skład specjalności nauczania filologii angielskiej, takich jak język pisany, gramatyka praktyczna, gramatyka opisowa, podstawy językoznawstwa czy rozumienie tekstu, program studiów obejmuje także przedmioty specjalistyczne z zakresu literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa i translatoryki, nowe media, przekład tekstów użytkowych, przkład tekstów literackich, metodologia tekstu akademickiego.

Studia na specjalności Projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania, prowadzonego w ramach specjalności filologii angielskiej, kształcą specjalistów przygotowanych do podjęcia pracy w sektorze gier komputerowych jako projektanci rozrywki interaktywnej oraz jako tłumacze specjalizujący się w lokalizacji gier komputerowych i oprogramowania. Studia w ramach specjalości, oferowane w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych, prowadzone są wspólnie z Instytutem Języka Angielskiego oraz przy wsparciu dydaktycznym ze strony specjalistów branży gier komputerowych (GD), wykładowców Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego czy specjalistów z zakresu zarządzania i merketingu.. 

Studia w ramach tej specjalności dają wykształcenie wyższe zawodowe na poziomie licencjatu. Studia kończą się uzyskaniem przez absolwentów dyplomu z tytułem zawodowym licencjata  na  kierunku filologia angielska. Wraz z dyplomem  absolwent otrzymuje suplement. Suplement do dyplomu zawiera wykaz przedmiotów kształcenia, wymiar godzin wraz z punktami ECTS, wykaz uzyskanych ocen oraz informacje o nagrodach, praktykach zawodowych i innych osiągnięciach studenta.

2-letnie studia stacjonarne przewidziane są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz nauczycielskich kolegiów językowych. Warunkiem przyjęcia jest złożenie egzaminu licencjackiego. Studia kończą się złożeniem pracy magisterskiej z dziedziny literatury / kultury brytyjskiej lub amerykańskiej.

Specjalności studiów II stopnia oferują poszerzone studia w zakresie literatury i kultury krajów angielskiego obszaru językowego a także zagadnień związanych z translacją, mediami i szeroko pojętą komunikacją. Studia te kończą się uzyskaniem przez absolwenta tytułu magistra, Obok przedmiotów tradycyjnie wchodzących w skład programu nauczania filologii angielskiej na poziomie studiów magisterskich, takich jak zaawansowane formy pisania w języku angielskim, szczegółowe zagadnienia gramatyki praktycznej i językoznawstwa kontrastywnego czy rozumienia i analizy tekstu, program studiów obejmuje także przedmioty specjalistyczne  z zakresu literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa i translatoryki. Absolwenci mają  pogłębioną wiedzę na temat historycznych procesów kształtujących język, literaturę i kulturę krajów angielskiego obszaru językowego oraz świadomość ich złożoności, posiadają wiedzę dotyczącą literatury i kultury angielskiego obszaru językowego, potrafią samodzielnie stosować różnorodne metody przetwarzania posiadanych informacji z zakresu dyscyplin właściwych dla kierunku filologia angielska: krytyczna analiza, ocena, selekcja, integracja, potrafią dokonać krytycznej i samodzielnej interpretacji dzieł literackich i innych wypowiedzi o charakterze artystycznym oraz różnorodnych wytworów kulturowych, odnoszą je do kanonów kulturowych obowiązujących w krajach anglojęzycznych i powiązać z kontekstami: historycznym, społecznym, politycznym. Potrafią dokonać twórczej analizy publikacji naukowych, porównać idee i stanowiska, wybrać metody do opracowania poszczególnych zagadnień oraz prezentacji uzyskanych wyników – w zakresie wyznaczonym specyfiką dyscyplin wchodzących w zakres filologii angielskiej, potrafią przygotować różne formy prac pisemnych, projektów, prezentacji oraz wystąpień ustnych w języku angielskim dotyczących problematyki językoznawczej, literaturoznawczej i kulturoznawczej na poziomie ogólnym i specjalistycznym.

Specjalności studiów II stopnia oferują poszerzone studia w zakresie literatury i kultury krajów angielskiego obszaru językowego a także zagadnień związanych z translacją, mediami i szeroko pojętą komunikacją. Studia te kończą się uzyskaniem przez absolwenta tytułu magistra. Obok przedmiotów tradycyjnie wchodzących w skład specjalności nauczania filologii angielskiej na poziomie studiów magisterskich, takich jak zaawansowane formy pisania w języku angielskim, szczegółowe zagadnienia gramatyki praktycznej i językoznawstwa kontrastywnego czy rozumienia i analizy tekstu, program studiów obejmuje także przedmioty specjalistyczne  z zakresu literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa i translatoryki. Absolwenci mają  pogłębioną wiedzę na temat historycznych procesów kształtujących język, literaturę i kulturę krajów angielskiego obszaru językowego oraz świadomość ich złożoności, posiadają wiedzę dotyczącą literatury i kultury angielskiego obszaru językowego, potrafią samodzielnie stosować różnorodne metody przetwarzania posiadanych informacji z zakresu dyscyplin właściwych dla kierunku filologia angielska: krytyczna analiza, ocena, selekcja, integracja.Potrafią dokonać twórczej analizy publikacji naukowych, porównać idee i stanowiska, wybrać metody do opracowania poszczególnych zagadnień oraz prezentacji uzyskanych wyników – w zakresie wyznaczonym specyfiką dyscyplin wchodzących w zakres filologii angielskiej, potrafią przygotować różne formy prac pisemnych, projektów, prezentacji oraz wystąpień ustnych w języku angielskim dotyczących problematyki językoznawczej, literaturoznawczej i kulturoznawczej na poziomie ogólnym i specjalistycznym.

Specjalności studiów II stopnia oferują poszerzone studia w zakresie literatury i kultury krajów angielskiego obszaru językowego a także zagadnień związanych z translacją, mediami i szeroko pojętą komunikacją. Studia te kończą się uzyskaniem przez absolwenta tytułu magistra. Obok przedmiotów tradycyjnie wchodzących w skład specjalności nauczania filologii angielskiej na poziomie studiów magisterskich, takich jak zaawansowane formy pisania w języku angielskim, szczegółowe zagadnienia gramatyki praktycznej i językoznawstwa kontrastywnego czy rozumienia i analizy tekstu, program studiów obejmuje także przedmioty specjalistyczne  z zakresu literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa i translatoryki. Absolwenci mają  pogłębioną wiedzę na temat historycznych procesów kształtujących język, literaturę i kulturę krajów angielskiego obszaru językowego oraz świadomość ich złożoności, posiadają wiedzę dotyczącą literatury i kultury angielskiego obszaru językowego, potrafią samodzielnie stosować różnorodne metody przetwarzania posiadanych informacji z zakresu dyscyplin właściwych dla kierunku filologia angielska: krytyczna analiza, ocena, selekcja, integracja.Potrafią dokonać twórczej analizy publikacji naukowych, porównać idee i stanowiska, wybrać metody do opracowania poszczególnych zagadnień oraz prezentacji uzyskanych wyników – w zakresie wyznaczonym specyfiką dyscyplin wchodzących w zakres filologii angielskiej, potrafią przygotować różne formy prac pisemnych, projektów, prezentacji oraz wystąpień ustnych w języku angielskim dotyczących problematyki językoznawczej, literaturoznawczej i kulturoznawczej na poziomie ogólnym i specjalistycznym.

Program studiów specjalności Projektowanie rozrywki interaktywnej (SPRINT-WRITE II) spełnia wszelkie wymagania dotyczące minimów programowych w zakresie studiów na kierunku filologia angielska. Program studiów realizuje zatem w grupie treści podstawowych wszelkie treści zalecane przez rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia w ramach specjalności filologia angielska, w zakresie praktycznej nauki języka angielskiego, nauki drugiego języka obcego, wiedzy o literaturze i kulturze krajów angielskiego obszaru językowego, etc. Program studiów wzbogacono o liczne specjalistyczne treści kierunkowe –  wpisane w cztery filary kompetencji zawodowych. Ze względu na bogactwo oferowanych treści oraz w trosce o zapewnienie optymalnej jakości kształcenia, zajęcia dydaktyczne w ramach specjalności  SPRINT-WRITE II realizowane będą przez kadrę Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych w ramach obowiązków służbowych wynikających z zatrudnienia w Uniwersytecie Śląskim oraz w zakresie kompetencji technicznych i praktycznych umiejętności twórczych i w zakresie nauczania praktycznego technik korzystania z narzędzi używanych w branży gier komputerowych i kreatywnego ich wykorzystania –  przez specjalistów branży gier komputerowych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Ponadto studenci odbywają praktyki zawodowe w firmach zajmujących się produkcją, lokalizacją i dystrybucją gier komputerowych na podstawie porozumień i umów zawartych przez firmy branży z Uniwersytetem Śląskim.

  1. Filar kompetencji językowych, w ramach którego realizowane są treści podstawowe specjalności filologia angielska uzupełnione o kursy tłumaczenia tekstów i artystycznych oraz lokalizacji gier i oprogramowania. Program studiów oferuje również powiększoną liczbę zajęć pisania oraz pisania kreatywnego, co pozwala nabyć studentom znaczące kompetencje językowe w zakresie posługiwania się pisanym językiem angielskim, zarówno na poziomie użytkowym, jak i twórczym.
  2. Filar kompetencji humanistycznych: program kształcenia zapewnia – w formie modułów do wyboru - przegląd zagadnień krytycznych pozwalających na świadome manipulacje zastanym materiałem kulturowym oraz inspirujące do własnych poszukiwań twórczych, w ramach zajęć z zakresu literaturoznawstwa oraz teorii kultury (ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk kultury popularnej, kultury nowych mediów oraz bezpośrednio studiów nad rozrywką interaktywną), teorii literatury i narracji.
  3. Filar kompetencji twórczych, w ramach którego realizowane jest nauczanie i wspieranie kompetencji twórczych przygotowujących studentów do pracy zawodowej: program kształcenia studiów drugiego stopnia kontynuuje dydaktykę w zakresie wybranych kompetencji twórczych na poziomie zaawansowanym.
  4. Filar kompetencji technicznych, połączony spójnie ze wszystkimi pozostałymi filarami kompetencji, w ramach którego realizowane jest nauczanie praktycznych umiejętności korzystania z narzędzi deweloperskich branży gier komputerowych oraz pracy w środowiskach graficznych wykorzystywanych w procesie tworzenia gier komputerowych, pozwalające studentom sprawnie komunikować się z pozostałymi członkami zespołu twórczego. W czasie zajęć praktycznych znaczny nacisk zostaje położony na kształcenie technik pracy zespołowej. Studenci specjalności przygotowują w ramach zajęć dydaktycznych realizujących ten filar kompetencji spójny i kompletny projekt gry, wraz z jej pełną dokumentacją oraz lokalizacją w wybranych językach, osiągając wraz z zaliczeniami kolejnych modułów kształcenia efekty kształcenia, których suma pozwala osiągnąć im zaawansowane kompetencje twórców rozrywki interaktywnej.

Takie przygotowanie zawodowe umożliwia absolwentowi znalezienie miejsca na rynku pracy jako specjalista, który dysponuje odpowiednią znajomością języka angielskiego oraz licznymi dodatkowymi kwalifikacjami. Nabyte umiejętności pozwalają podjąć pracę w firmach zajmujących się produkcją oraz lokalizacją gier komputerowych, w redakcjach czasopism, w instytucjach kulturalnych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego.

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec