UWAGA KANDYDACI NA STUDIA!

Zachęcamy wszystkich kandydatów na studia na specjalności prowadzone przez Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji na nasze studia. Rekrutacja na specjalności kierunku filologia angielska prowadzone przez IKiLA prowadzona jest drogą elektroniczną na takich samych zasadach jak na inne kierunki i specjalności oferowane przez Uniwersytet Śląski. Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji można znaleźć na stronach Uniwersytetu Śląskiego.

The Writing Centre of the English Institutes at the University of Silesia in Katowice

We are happy to announce that the Writing Centre of the Institute of English Cultures and Literatures has resumed its work in the year 2016/2017. The Writing Centre offers help to students requiring assistance with written assignments or seeking to improve their academic and creative writing skills. For more information go to the Writing Centre website (http://writingcentre.us.edu.pl/).


 • 43. Olimpiada Języka Angielskiego

  43. Olimpiada Języka Angielskiego

  Okręg Śląski:

  Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych oraz Instytut Języka Angielskiego

  Wydział Filologiczny

  41-205 Sosnowiec

  ul. Gen. Grota-Roweckiego 5, pokój 4.55

   

  Kontakt:

  mgr Bożena Czwiertnia-Leszkiewicz

  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  tel. 32/ 36 40 892

  www.ija.us.edu.pl

  www.ikila.us.edu.pl

   

  II etap Okręg Śląski (informacje będą Państwu podawane sukcesywnie)

  część pisemna: 11 stycznia 2019, godz. 12

  część ustna: pomiędzy 14 a 30 stycznia 2019 (termin zostanie podany)

   

  Organizacja zawodów

  1. Wstępny etap Olimpiady

  Nauczyciele zapoznają uczniów z założeniami Olimpiady, omawiają tematykę i terminarz zawodów – corocznie podany w „Wytycznych” do kolejnej Olimpiady Języka Angielskiego. „Wytyczne” opracowuje Komitet Główny i przesyła szkołom za pośrednictwem Kuratoriów Oświaty i Wychowania. „Wytyczne” zamieszczane są również na stronie internetowej Komitetu Głównego Olimpiady Języka Angielskiego:

  www.oja.wsjo.pl

  Terminy poszczególnych etapów olimpiady uzgadniane są w porozumieniu z Ministerstwem

  Edukacji Narodowej.

  Następnie nauczyciele wspólnie z kandydatami ustalają plan pracy i zgłaszają akces zawodników do Komitetu Okręgowego .

  2. Zawody I stopnia

  I etap Olimpiady przygotowują i koordynują Komitety Okręgowe. Ilość uczestników I etapu jest nieograniczona i swój akces do udziału w zawodach może zgłosić każdy uczeń .

  Zawody polegają na wykonaniu przez ucznia pracy pisemnej (testu), która poprawiona i oceniona przez nauczyciela w/g klucza dostarczonego wraz z testem przez Komitet Główny zostaje przesłana do Komitetu Okręgowego. Zakwalifikowanie uczestnika do udziału w zawodach wyższego stopnia następuje po uzyskaniu ustalonego przez Komitet Główny minimum punktów. W przypadku kwalifikacji do zawodów II stopnia uczniowie muszą uzyskać co najmniej 60 % punktów testu I etapu. W zależności od poziomu uczestników, próg procentowy może ulec podwyższeniu. Po otrzymaniu wyników, Komitet Główny ustala listę zawodników dopuszczonych do zawodów II stopnia. Następnie Komitety Okręgowe zawiadamiają uczniów za pośrednictwem szkoły o miejscu i czasie zawodów okręgowych. Wszystkie testy Olimpiady będą opierały się na programie nauczania języka angielskiego w szkole średniej.

  3. Zawody II stopnia

  II etap Olimpiady organizują Komitety Okręgowe. Zawody te składają się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Pisemna część zawodów polega na wykonaniu przez zawodników pracy pisemnej (testu). Częścią testu pisemnego będzie komponent kulturowy, który w większym zakresie zostanie włączony do egzaminu ustnego.

  W eliminacjach ustnych II stopnia Olimpiady bierze udział tylko ta grupa uczestników, która została zakwalifikowana do nich po zawodach pisemnych (uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 55 % punktów w teście pisemnym).

  Egzamin ustny będzie miał na celu sprawdzenie umiejętności prowadzenia rozmowy w języku angielskim, a także sprawdzenia podstawowych wiadomości z zakresu historii, geografii i literatury Wielkiej Brytanii i USA.

  Do zawodów III stopnia kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 80 % punktów możliwych do zdobycia w etapie II ale nie mniej niż 55 osób.

  O zakwalifikowaniu do udziału w zawodach III stopnia zawiadamia Komitet Główny, podając jednocześnie miejsce i termin zawodów.

  Uczniowie powołani do zawodów II i III stopnia są zwolnieni z zajęć szkolnych na czas niezbędny do udziału w zawodach, a także otrzymują zwrot kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca zawodów i z powrotem oraz bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie.

  4. Zawody III stopnia

  III etap Olimpiady organizuje Komitet Główny. Zawody III stopnia składają się z dwóch części:

  a) egzaminu pisemnego, który polega na wykonaniu przez uczniów testów gramatycznych, słownikowych, testów na rozumienie języka mówionego, etc.

  b) egzaminu ustnego, który polegać będzie na sprawdzeniu umiejętności prowadzenia swobodnej rozmowy w języku angielskim, a także na wykazaniu się pewnym zasobem wiedzy z zakresu historii, geografii, kultury, literatury i bieżących spraw politycznych itd., dotyczących głównie Wielkiej Brytanii i USA, ale także innych państw angielskiego obszaru językowego.

  Uchwałą Komitetu Głównego 20 uczestników, którzy uzyskali najlepsze wyniki otrzymuje tytuł i uprawnienia laureatów olimpiady, pozostali to finaliści.

  5. Ocena egzaminu ustnego na II i III etapie

  Skala ocen na egzaminie ustnym jest dziesięciostopniowa. Ponadto osobno ocenia się praktyczną wiedzę językową a osobno wiedzę z zagadnień kulturowo-literackich. Uzyskanie oceny negatywnej czy to za komponent językowy czy to za wiadomości ogólne (kultura, geografia, polityka, literatura) dyskwalifikuje zawodnika i odsuwa go od uczestnictwa w dalszych etapach Olimpiady. W wypadku wyraźnej różnicy między wynikiem egzaminu II i III stopnia Komitet Główny ma prawo dyskwalifikacji.

  Terminarz
  1. Zawody I stopnia – szkolne
  • Do dnia 20 października 2018 r. nauczyciele dokonują zgłoszenia szkoły wypełniając formularz zgłoszenia w internecie (wzór zgłoszenia oraz formularz internetowy dostępne będą na stronie www.oja.wsjo.pl od dnia 28 września 2018).
  • Zgłoszenie zawierać powinno:
  1. pełną nazwę i adres szkoły wraz z numerem telefonu
  2. imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego w szkole zawody I stopnia
  3. numer telefonu oraz adres e-mail na jaki można kontaktować się z nauczycielem prowadzącym zawody szkolne
  4. adres e-mail na jaki Komitet Główny prześle test z kluczem. Musi to być służbowy adres dyrektora szkoły lub oficjalny adres szkoły obsługiwany przez dyrekcję lub osoby przez nią upoważnione.
  5. ilość uczniów, którzy zadeklarowali udział w zawodach
  W dniach od 3 do 8 listopada 2018 roku Komitet Główny prześle na podany adres e-mail
  test w postaci pliku PDF (do powielenia). Klucz dostępny będzie na stronie internetowej www.oja.wsjo.pl od 14 listopada 2018 r.
  • 12 listopada 2018 r. o godz. 9.00 uczniowie piszą pracę pisemną (test)
  Na rozwiązanie pracy należy przeznaczyć 60 min.
  • Do dnia 23 listopada 2018 r. nauczyciele przesyłają sprawdzone przez siebie prace, które uzyskały co najmniej 30 punktów, do właściwego KOMITETU OKRĘGOWEGO wraz z protokołem egzaminu celem weryfikacji.
  Do dnia 14 grudnia 2018- roku, na stronie WWW Olimpiady, zostanie ogłoszona decyzja Komitetu Głównego o ilości punktów dopuszczających ucznia do etapu okręgowego olimpiady.
  2. Zawody II stopnia – okręgowe
  Testy II etapu zostaną przesłane przez Komitet Główny poszczególnym Komitetom Okręgowym za pomocą poczty elektronicznej
  • do dnia 20 grudnia 2018 roku Komitety Okręgowe zawiadamiają uczestników o dopuszczeniu do zawodów II stopnia oraz o dokładnej organizacji tych zawodów.
  • w dniu 11 stycznia 2019 roku odbędzie się część pisemna zawodów II stopnia. Uczniowie dopuszczeni do części ustnej będą zdawali w poszczególnych okręgach w terminie od 11 do 31 stycznia 2019 roku. O zakwalifikowaniu, miejscu i terminie egzaminu ustnego uczniowie zostaną poinformowani przez poszczególne Komitety Okręgowe.
  3. Zawody III stopnia – ogólnopolskie
  • do dnia 7 marca 2019 roku Komitet Główny zawiadamia uczestników dopuszczonych do zawodów III stopnia o dopuszczeniu oraz miejscu i terminie zawodów,
  • zawody centralne odbędą się w dniach 15-16 kwietnia 2019 r.

  Informacja o testach

  Stosowane przez Olimpiadę testy pisemne oceniają znajomość języka pod względem poprawności formalnej. Sprawność komunikatywna kandydatów jest jednym z elementów oceny na egzaminie ustnym w II i III etapie. Używanie testów poprawności formalnej, a nie testów komunikatywnych, wynika z samej istoty olimpiady językowej – stanowi ją współzawodnictwo, którego celem jest wyłonienie grupy najlepszych i uszeregowanie ich w kolejności miejsc. Dodatkowym argumentem na rzecz stosowania testów poprawności są kryteria praktyczności i rzetelności oceny testu – w porównaniu z testami komunikatywnymi, testy formalne są bardziej praktyczne i znacznie łatwiejsze do rzetelnej oceny.

  Na etapie szkolnym test składa się z 60 punktów, podzielonych po połowie między gramatykę i słownictwo. Od lat wykorzystuje się w nim standardowe techniki używane w testach szkolnych: transformacja i parafraza zdań lub fraz, wstawianie, wielokrotny wybór i tłumaczenie. Wobec stale rosnącej liczby uczestników, konkurencja na tym etapie jest bardzo silna co oznacza, iż nawet dobry uczeń może mieć kłopoty z awansem.

  Test II etapu jest zbliżony, pod względem trudności, do wymagań jakie stawiane są kandydatom na studia na filologię angielską. Kandydaci rozwiązują dwa testy gramatyczne (wielokrotnego wyboru i tłumaczeniowy), test słownictwa (wstawianie słów w luki), test czytania oraz globalny test luk (cloze test). Ostatnim składnikiem zestawu jest test wiadomości kulturowych (wielokrotny wybór), który dzieli się na część amerykańską i brytyjską.

  Zestaw finałowy składa się z testu rozumienia ze słuchu, gramatycznego testu tłumaczeniowego, testu słownictwa, testu czytania oraz testu luk. Oczywiście poziom trudności testu znacznie przewyższa poziom wymagań przy rekrutacji na studia filologiczne.

  ORGANIZATOR GŁÓWNY w Poznaniu

  www.wsjo.pl

  Kierownik Organizacyjny Olimpiady Języka Angielskiego

  Pani Danuta Trawczyńska

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  (W sprawach technicznych można również kontaktować się pod nr 660 543 502 wtorki 11.00-13.00, czwartki 11.00 – 15.00, piątki 11.00 – 13.00).

   
   
 • The Schedule of classes has been modified 27.10.2018

  Dear International students,

  please note that the schedule of classes has been modified (October 27, 2018). You can always check the current schedule here. This is - hopefully - the final version of the schedule. Should you have any questions concerning the reasons for so many changes of the schedule, please come visit me furing my office hours, I'll gladly answer any questons you might have.

 • Online live broadcast of JM Coetzee's honorary doctorate award ceremony

  Professor John Maxwell Coetzee's honorary doctorate degree award ceremony will be broadcast live by UŚ TV YouTube channel.  The Broadcast will start on 23 October at 1055, and will be available here

 • The Schedule of classes has been modified 21.10.2018

  Dear International students,

  please note that the schedule of classes has been modified (October 21, 2018). You can always check the current schedule here. Also, please note that the schedule us subject to change in the first weeks of October.

 • Prof. John Maxwell Coetzee accepts the invitation of the Institute of English Cultures and Literatures

  John Maxwell Coetzee’s meeting with his readers will take place on 22 October 2018 at 5 pm in the hall of the Faculty Council at the Department of Philology in Sosnowiec. Prof. Coetzee will read a fragment of his novel and sign copies of his books. All readers are invited.

IECL Conferences

 • Castaways. Discourses of Mastery and Alienation. 23-25 September 2019, Katowice

  University of Silesia in Katowice
  Faculty of Philology
  Institute of English Cultures and Literatures

  International Conference
  23-25 September 2019, Katowice (Poland)
  Castaways. Discourses of Mastery and Alienation

  CALL FOR PAPERS:

  To celebrate the tercentenary of Daniel Defoe’s Robinson Crusoe, we invite propositions for cultural and literary reconsiderations of the themes set forth by the novel which, in a number of ways, both influenced and distorted Western perspectives on the issues of colonization, cultural encounters, environment, empowerment, and lack thereof. More specifically, we propose a rethinking of the theme of the castaway and of, related to it, ideas of alienation and mastery. Defoe’s novel may be a starting point for such considerations, but we also invite proposals that seek to explore the conference’s issues across time from a wide array of perspectives: literary, cultural, sociological and historical. Likewise, the conference opens its space to the approaches `ranging from those exploring cultural and literary perspectives of the past as well as those exploring the issues in contemporary texts and contexts. These may include:

 • Humor Research Project Conference
  Humor Research Project Conference

  NEOlinguists – the PhD candidate association is pleased to announce that the Humor Research Project conference will be held on April 4-5, 2019 in Sosnowiec under the patronage of the Institute of English, the Institute of English Cultures and Literatures, and the Institute of Romance Languages and Translation Studies of the University of Silesia.

  The purpose of the conference is to create a forum for discussions on the perception of humour through various paradigms. We hope that Humor Research Project will become a chance to explore humour in its interdisciplinarity and universality, as well as will make it possible to encourage debate on the place of humour in language, culture, and academic research. Thus, we would like to invite researchers who are interested in the topic to attend this event devoted to language and humor, which will cover both linguistic and (cross-)cultural perspectives, as well as literary and translation studies so as to provide important insights into language for humorous purposes.

...all IECL Conferences

 

Recent IECL Books

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec